Now Playing Tracks

Ako ay unang nag-aral kay Maestro Monico at pagkatapos ay nagpatuloy sa paaralan ng mananagalong na si Pedro Serrano Laktaw. Nag-aral ako sa Ateneo Municipal noong 1880 at tumira sa bahay ng aking tiyo na si Deodato Arellano kung saan sinasabing itinatag ang Katipunan. Sa aking murang isipan ,natimo ang mapanganib na mensahero ng mga propagandista. Noong Marso 1896, nagtapos ako sa Ateneo sa kursong Bachiller en Artes, binalak kong magturo subalit sumiklab ang Himagsikan.
Sa murang gulang sumapi ako sa Katipunan. Naging pinuno ng maghihimagsik at sumanib ako sa tropa ni Col. Vicente Enriquez kung saan napalaban ako sa Kakaron de Sili at bunga ng maigting na pagtatanggol ako ay nahirang bilang tinyente sa gulang na 19. Ginawa akong heneral ng isang brigada sa gulang na 22. Ang pagsalakay ko sa Paombong, Bulakan at Quingwa (ngayon ay Plaridel, Bulakan) ang nagpatanyag sa akin. Napahanga ko si Aguinaldo at itinaas ako bilang tinyente kung saan pinalaya ko ang lalawigang ito. Nang mamatay si Hen. Antonio Luna ako ang humalili sa maliit na hukbo ni Aguinaldo. Nang tinugis kami ng mga Amerikano sa Pasong Tirad noong Disyembre 2, 1899, nagpaiwan ako upang abangan ang mga kaaway habang tumatakas si Aguinaldo. Napatay ako at ang aking mga tauhan sa pagtatanggol ng Pasong Tirad.

"The General (Aguinaldo) has given me the pick of all the men that can be spared and ordered me to defend the Pass. I realize what a terrible task has been given me. And yet, I felt that this is the most glorious moment of my life. What I do is done for my beloved country. No sacrifice can be too great"

-Gregorio del Pilar

We make Tumblr themes